Personel - Evrak Kayıt - Rapor

 Hastane personeli ile ilgili her türlü işlemleri yürütür. (İzin, mal beyanları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, nakil, emeklilik, istifa vs. gibi) Bu işlemleri ilgili birimlere/kurumlara yazılı olarak bildirir, takibini ve yazışmalarını yapar.

 

Mutemetlik

 Hastanemiz personelinin maaş ve nöbet üçretlerinin yapılması ve ödemeye ait diğer özlük işlemlerini takip eder.

 

Fatura - İstatistik - Tig

 Hastanemizde yatarak ve ayaktan tedavi olan hastaların, fatura işlemlerinin Sağlık Uygulama Tebliğinin SGK,Yeşil Kart,Yurt dışı ve Üçretli hastaların tedavilerine esas ilgili maddeleri gereğinçe düzenlenmesi Otomasyon Sistemi üzerinden veya manuel olarak faturaların kesilmesi işlemlerini takip eder. İstatistik Birimi İse Hastanemizin istatistiklerini gerekli birimlere ulaştırır.

 

 

Döner Sermaye

 Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak, Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evlarakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek. Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.

 

 Ayniyat Saymanlığı (Taşınır Kayıt Kontrol)

 Hastanemizde var olan, yeni alınan veya HEK’e ayrılması gereken malzemelerin teslim alınması, teslim edilmesi ve takibi ile ilgili işlemlerini yapar.

 

Satınalma

   Merkezi satın alma,İhale ve Doğrudan temin olmak üzere üç ofisten oluşan hastanemiz satın alma birimi kurumun tüm ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu satın alma kanunu na göre yapmaktadır. Ayrıca 4735 sayılı kanuna göre Sözleşmeler ve tedarikçi firmalara ait hak edişlerde satın alma birimimizce yapılmaktadır.

 

Sivil Savunma

   Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile hizmet kalite standartlarının¸bakanlığımız adına Orhaneli Devlet hastanesindeki Sivil Savunma Çalışmalarının uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği ve etkinli,ğini sağlamaktır. 

 

 Arşiv

   Servislerde toplanan dosyalar taburcu olduktan sonra servis sekreterleri tarafından arşive tek tek teslim edilir. Arşivde bu dosyaların içeriği kontrol edilip protokol numarası verilir. Protokol numarası verilen dosyalar arşivde numara sırasına göre yerlerine yerleştirilir. Birimlerden dosya istendiğinde arşiv istek formuyla dosya veya adli dosya servislere ve adli kaleme teslim edilir. Dosya takibe alınır ve adli kaleme teslim edilir. Dosya takibe alınır ve geri dönüşü sağlanır.

 

 Bilgi İşlem

   Sağlık hizmetlerinin sunumu, hastanın sağlık kuruluşuna müracaatıyla başlayıp, tetkik ve tedavi sürecine, oradan da sunulan sağlık hizmeti bedelinin direkt veya sosyal güvenlik kuruluşları vasıtasıyla ödenmesine kadar içinde birçok aşamayı barındıran dinamik ve bir o kadar da karmaşık bir süreçtir.İnsan hayatının temel yapıtaşı olan sağlığın korunması ve sağlıklı bir hayatın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez kurumlar olan hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinde kaliteyi maksimum düzeye çıkarabilmek, hataları minimize edebilmek ve maliyetleri makul seviyelerde tutabilmek için bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanelerde sunulan hizmetin kalitesinin artırılmasının yanında, hizmetin aksamadan sürdürülebilmesi için kurum dahilinde düzgün işleyen entegre bir sistemin mevcudiyeti ile mümkündür.Orhaneli Devlet hastanesi Bilgi İşlem Merkezi olarak klinik, idari ve finansal işlemlerin çağın gereklerine uygun olarak yürütülebilmesi amacıyla tam otomasyon çalışması başlatılmıştır.Başlatılan çalışmalarla mevcut durum gözden geçirilmiş, sisteme tam entegre bilgisayar bağlantısı yapılmıştır.

 

                  

Orhaneli Devlet Hastanesi