Organizasyon Yapısı
12 Ocak 20221.0 AMAÇ

Hastanede kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.

2.0 KAPSAM

Hastanemizdeki tüm birimleri kapsar.

3.0 KISALTMALAR

TKKY: Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

V.H.K.İ: Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

T.İ.G.: Teşhisle ilgili Gruplamalar

KHK: Kanun Hükmünde Kararname

4.0 SORUMLULAR

Başhekim/Hastane Yöneticisi, Başhekim Yardımcısı. İdari Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü.

5.0 FAALİYET AKIŞI

Dikey ve Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları

üHastanemizin organizasyon yapısı KU.PL.01 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup, şemanın  en üst basamağında Başhekim/Hastane Yöneticisi bulunur.

üSağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari Mali İşler Müdürü, İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı, Uzman Hekimler, Pratisyen Hekimler birbirlerine yatay olarak bağlı koordinasyon noktaları olup  Başhekime dikey olarak bağlıdır.

üBaşhekimliğe bağlı İdari Mali İşler Müdürlüğü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü bulunmakla birlikte diğer birimler öncelikli amir olarak  müdürlere, üst amir olarak da Başhekime bağlıdırlar.

Başhekimliğe dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

üİdari Mali İşler Müdürü

üSağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

üUzman Hekimler

üPratisyen Hekimler

üKalite Yönetim Birimi

Başhekimliğe Dikey Olarak Bağlı, Birbirlerine Yatay Olarak Bağlı Birimler Aşağıdaki Gibidir

Röntgen

üRadyoloji Teknisyeni

Laboratuvar

üLaboratuvar Teknisyeni

Komiteler ve ekipler

üKomite ve ekipler

Poliklinikler

üTıbbı Sekreterler

Eczane

üEczacı

Bilgi İşlem

üH.B.Y.S Bilgi İşlem Sorumlusu

T.İ.G Birimi

üTİG Sorumlusu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

üİş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri

İdari Mali İşler Müdürlüğüne Dikey Olarak Bağlı Birimler Aşağıdaki Gibidir.

üHasta İletişim Birimi

üOtelcilik Hizmetleri

üFaturalandırma

üSicil Birimi

üArşiv birimi

üSatın alma birimi

üMedikal Depo, Biyomedikal Depo ve Ayniyat Depo TKKY

üGüvenlik Hizmetleri

üTeknik Hizmetler

üMutemetlik Birimi

üÇamaşırhane Hizmetleri

üMorg Hizmetleri

üPark Bahçe

üAtık Birimi

İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne dikey olarak  bağlı, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

Özlük ve Yazı İşleri

üTıbbi sekreter-Memur-V.H.K.İ

Ulaştırma birimi

üŞoförler

Satın alma birimi

üMemur -V.H.K.İ-Tıbbi Sekreter

TKKY

üMedikal Depo

üBiyomedikal Depo

üAyniyat Depo

Faturalandırma

üFaturalandırma Sorumlusu

üV.H.K.İ

Hasta İletişim Birimi

üHasta İletişim Sorumlusu

Morg Hizmetleri

üMorg Hizmetleri Sorumlusu

Otelcilik Hizmetleri

üOtelcilik Hizmetleri Sorumlusu

Arşiv birimi

üMemur

Mutemetlik

                                                                              üMemur                                                                                

Güvenlik Hizmetler Sorumlusu

üGüvenlik Personelleri

Teknik Hizmetler Sorumlusu

üTeknik Hizmet Personelleri-Hizmet Alım Personeli

Çalışan Güvenliği Birimi

üÇalışan Güvenliği Birim Sorumlusu

Park Bahçe

üHizmet Alım Personeli

Atık Sorumlusu

üHizmet Alım Personeli

Mutfak Hizmetleri

üYemekhane Personeli

üAşçı-Aşçı Yardımcısı

Temizlik Hizmetleri

üTemizlik Personeli

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Dikey Olarak Bağlı Birimler Aşağıdaki Gibidir.

üRöntgen Birimi

üEnfeksiyon Kontrol ve Önlenmesi

üEvde Bakım Hizmetleri

üKlinikler

üAcil servis

üPoliklinikler

üAmeliyathane

üYoğun Bakım

üHemodiyaliz Ünitesi

üEndoskopi Birimi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne Dikey Olarak Bağlı , Birbirlerine Yatay Olarak Bağlı Birimler Aşağıdaki Gibidir.

üRöntgen Teknisyeni/Teknikeri

üAnestezi Teknisyeni/Teknikeri

üEbe

üAcil servis

üATT

üSağlık Memuru

üPoliklinikler

üHemşire

üTıbbi Sekreter

üEnfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi

üEnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Sorumluluk ve İlişkiler

Her biriminin asil sorumluları kendi birim amirleri tarafından belirlenmiş olup Başhekim oluru ile resmi olarak yazılıp  kişilere tebliğ edilmiştir.

Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılmaktadır.

 

Gerektiğinde Yetki Devrinin Yapılması 

Organizasyon şemasındaki Tüm birim çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Gerektiğinde yetki devri Başhekim onayı ile Yetki devri yapan ve Yetki devri yapılan çalışanlara Kurum içi yazışma belgesi ile yapılır.
Başhekim olmadığında yetki devri Başhekim yardımcısı tarafından yapılmaktadır. Kurumumuzda Başhekim yardımcısı olmadığından yetki devri Hastane Müdürü tarafından yapılmaktadır.