Kurumsal Amaç ve Hedefler
12 Ocak 20221. BOYUT KURUMSAL HİZMETLER

BÖLÜMLER

AMAÇ VE HEDEFLER

Kurumsal Yapı

 

Amaç: Kurumsal Hizmetlerin İşleyişini Sorunsuz Yürütülmesini Sağlamak.

 

1.Düzenleyici önleyici faaliyet sonuçlandırma oranının %90 üzerinde tutulmasını sağlamak.

 

2.Hasta ve Çalışan görüşlerinin değerlendirilmesini sağlamak.

 

3.Özdeğerlendirme planlaması ve çalışması yapmak.

 

4.Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olay bildirim düzeylerini belirleyerek olay bildirimlerini tüm personelimiz tarafından etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak.GRS sistem kullanımını % 80 a çıkarmak.

 

5.Hizmet kalite puanımızı % 95 ve üzerine çıkarmak

 

6.Mavi Kod’a 3 dk. altında ulaşımı % 100 çıkarmak

 

7.Mavi Kod-Pembe Kod-Beyaz Kod bildirimlerinin takibinin yapılmasını sağlamak,tatbikat yapmak.

 

8. Komitelerinbelirlenen zamanda toplanmasınısağlamak.

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Risk Yönetimi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Acil Durum Afet Yönetimi

 

Amaç: Afet Yönetimi Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.2019 yılı HAP planını yapmak,kapsamlı bir tatbikat uygulanmasını sağlamak

 

2.Yangın Tatbikatı yapmak,yangın eğitimi vermek.

Eğitim Yönetimi

 

Amaç: Kurum İçi Eğitimlerimizin Tamamının Verilmesini Sağlamak

 

1.Planlanan Eğitimler içinde gerçekleştirilen Eğitim Oranını %90 oranında tutmak.

 

2. BOYUT HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Deneyimi

 

Amaç: Hasta Ve Çalışanlarımızın Kurumumuzun İşleyişinden Memnun Olmalarını Sağlamaktır.

 

1.Hasta memnuniyet oranını % 95 nın üzerine çıkarmak.

 

2.Çalışan memnuniyet oranını % 85 in üzerine çıkarmak

 

3. Morg’ un temizliğini %100 oranında tutmak

 

4. Hastalardan alınan onam formlarının eksiksizdoldurulmasını sağlamak.

 

5. Kişisel koruyucu ekipman kullanım oranının%100 olmasını sağlamak.

 

6. Personelimizin sağlık taramalarını %100 yaptırmalarını sağlamak

 

7. Her konuda hastaların bilgilendirilmesini sağlamak ve mahremiyetin korunmasına önem verilmesini sağlanacak.

 

8.Kan ve Vücut sıvılarına maruz kalma oranını %0 oranında tutmak

 

 

 

Hizmete Erişim

Yaşam Sonu Hizmetler

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. BOYUT SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı

 

Amaç: Hasta Bakım Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.Düşen hasta oranını % 0 oranında tutmak.

 

2.Yatan hasta bakımplanlarının %100 hazırlanmasını sağlamak

 

3. Hastaların eğitimlerinin %100 yapılmasını sağlamak.

 

4.Enfeksiyon Hızını %0 oranında tutmak

 

5.Hastaların güvenli transferini sağlamak.

 

İlaç Yönetimi

Amaç: Eczane Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.GRS üzerinden yapılan ilaç hata bildirim sayısını tespit etmek.

 

 

2.Miadı Geçen İlaç/Sarf Malzeme Oranı %0 ‘ın altında tutmak

 

3.İlaç Güvenliğini sağlamak.

 

4.Aylık ilaç-sarf malzeme stok düzeyini 60 gün ve altında tutmak.

 

5.İlaç miktarı kritik seviyeye düşmeden temin edilmesi oranını %100 sağlamak

 

6.Depolama hatalarını hata oranını %0 ‘a indirmek

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

Amaç: Enfeksiyon Kontrol Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.El hijyeninin 5n kuralına göre uygulanmasını sağlamak ve el antiseptiği kullanım oranını % 95 üzerinde tutmak

 

2.Enfeksiyonu, el hijyeni ve tıbbi atıkların kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerin %100 ‘ünün katılımını sağlamak

 

3.Kesici-Delici Alet Yaralanmalarını Önlemek.

 

Sterilizasyon Hizmetleri

Amaç: Sterilizasyon Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Bowie – Dick testinin takibini sağlamak,Kimyasal İndikatör takibini sağlamak.

 

2.Hastanede cerrahi aletlerin kaybolma riskinin % 0 ‘larda olmasının sağlanması

 

3.Cihazlardaki hava kaçak oranının 0.0mbar/dk da sürekli olması ve bowiedick testinde cihaz içine giren basınçlı buharın kalitesi ve sürekliliğinin sağlanması

 

4.Rengi dönmeyen kimyasal indikatör oranının ‘’ 0 ‘’ olması/sürekliliğinin sağlanması

 

Transfüzyon Hizmetleri

Amaç: Transfüzyon Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.İmha edilen kan ve kan ürünü oranını takip etmek %5 ve altında olmasını sağlamak.

 

2.Transfüzyon Reaksiyonlarını %1 ve altına düşürmek

 

3.Kan ve kan komponentleri imha oranının en alt seviyeye düşmesini sağlamak

 

4.Kan ve kan ürünleri istem formları ve Transfüzyon İzlem Formlarının eksiksiz doldurulmasını sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radyasyon Güvenliği

 

Amaç: Görüntüleme Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.Çekilen filmlerde sonuç verme ile ilgili gecikmeleri %0 oranında tutmak

 

2.Hasta mahremiyetinin korunmasına yönelik ihmalleri % 0’a indirmek

 

3.Hastaya ek çekim haricindeki tekrar çekimleri %2 ‘den en aza indirmek.

 

4.Temizlik ve hijyen uygulamalarını %100 oranında yapılmasını sağlamak

 

Acil Servis

Amaç: Acil Servis Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.Konsültan hekimin acil servise Ulaşma süresini 15 dakikaya düşürmek

 

2.Acil Servis Hasta Memnuniyet oranını % 90 ve üzeri olmasını sağlamak

 

3.Olay bildirimlerini %100 gerçekleştirmek. (Kesici delici alet yaralanmaları, Kan vücut sıvılarının sıçraması, Düşen hasta, Advers etki)

 

4.Belirlenen sağlık hatalarının0 olmasını sağlamak.

(Cerrahi Hatalarİlaç Hataları, Laboratuvar Hataları)

 

 

Ameliyathane

 

AMAÇ: Ameliyathane Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Eksik Doldurulma Oranı

1 II. Anestezi Verilmeden Önce%0

2 III.Ameliyat Kesisinden Önce%0

3 IV.Ameliyattan Çıkmadan Önce%0

 

2.Cerrahi alan enfeksiyon hızını %0’da tutmak

 

3.Kesici delici alet yaralanma oranı %2 nin altında tutmak

 

4.Kan ve vücut sıvılarının sıçramasını %0 da tutmak

 

5.Yanlış Taraf Cerrahisini Önlemek.

 

6.Ameliyathane çalışanlarının ameliyathaneye giriş ve çıkışlarınuygunşekilde sağlanma oranlarını %100 çıkartmak

 

Poliklinik hizmetler

 

 

AMAÇ: Poliklinik Hizmetlerinin İşleyişinin Sorunsuz Devamını Sağlamak.

 

1.Muayene Zaman Aralığını (1 saati aşanlar) %0 oranında tutmak

 

2. Ayaktan Hasta memnuniyet oranını %95 ve üzerinde tutmak.

 

3.Temizlik personelinin yapılanhastane temizlik planına uyum oranını %100’e çıkarmak

 

4.İlgili Birim eğitimlerinin hasta kayıt ve danışma çalışanlarına %90 verilmesini sağlamak.

 

 

 

 

Biyokimya Laboratuvarı

 

AMAÇ: Laboratuvar Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1. Zamanında verilmeyen test sonucu oranlarını tespit ederek,%1 in altında kalmasınısağlamak.

 

2.İç Kalite Kontrol Çalışmalarında uygunsuzluğun takip edilmesi ve oranın %1 in altında kalmasını sağlamak.

 

3.Reddedilen numune oranlarını tespit ederek % 2 nin altında kalmasını sağlamak.

 

4.Panik Değer sonuçların bildiriminin %100 sağlanması

 

4. BOYUT DESTEK HİZMETLERİ

Tesis yönetimi

 

AMAÇ: Tesis Yönetimiyle Aksaklıkların Bekletilmeden Sonuca Ulaşmasını Sağlamaktır

 

1.Tesis Kaynaklı Düşme sayısını %0 oranında tutmak

 

2.Bina turlarının düzenli yapılması; gerekirse DÖF başlatılması sağlamak

 

3.Tesisisin fiziki koşullarının düzenli kontrol edilmesi ve eksiklerin giderilmesinin %100 giderilmesinin sağlanması

 

Otelcilik Hizmetleri

Amaç: Çamaşırhane Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Kirli temiz arabalarının doğru kullanım oranını %100 e çıkarmak

 

2.Bölüm bazında çalışan personelin iş kazası ve yaralanma olayını %0 da tutmak

 

3.Çamaşırhanede yıkanan ve hazırlanan çamaşırların servislere %100 eksiksiz ve kusursuz ulaştırılması

 

Amaç: Mutfak Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Personel ve yatan hastaların yemeklerden memnuniyet oranlarını %90 oranında tutmak

 

2.Mutfakta kritik kontrol noktalarındaki risklerin 1 ay içerisinde %5 ve daha azına indirilmesi

 

3.Yatan hastalara özel beslenme planının çıkartılması ve her hasta ve hastalığa özel diyetin düzenlenme oranını %100 gerçekleştirmek

 

Bilgi Yönetimi Sistemi

AMAÇ: Bilgi Yönetimi Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir

 

1.(Web sayfasında) Saldırılara karşı alınan güvenlik önlemini %100 ‘de tutmak.

 

2.Teknik Birimin HBYS arızaları ortalama müdahale süresini takip etmek,HBYS nin devre dışı kaldığı sürenin takibini yapmak.

 

3.Hastane kullanıcılarından gelen sorunları gün içinde çözüme kavuşturmak.

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

 

Amaç: Malzeme ve cihaz Yönetimi Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.Tıbbi cihaz bakım-onarım-kalibrasyon planı yapmak.

 

2.Depolarda bulunan tüm malzemelerin istemlerinin %100 oranında HBYS üzerinden yapılmasını sağlamak.

 

3.Depolarda ihtiyaç fazlası malzeme muhafazasını %0 a düşürmek.

 

 

Tıbbi Kayıt ev Arşiv Hizmetleri

 

Amaç: Arşiv Ve Hasta Dosyaları Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.Eksiksiz dosya oranın %95olmasını sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atık Yönetimi

 

 

 

 

 

 

Amaç: Atık yönetim hizmetlerinin sorunsuz işleyişini sürdürmektir.

 

1.Üretilen Atık Miktarını azaltmak

 

2.Delici kesici alet yaralanma oranını %0. tutmak

 

3.Atıkların usülüne uygun toplatılmasını sağlamak.

 

4.Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak.

 

5.Eğitim vermek.

 

Dış Kaynak Kullanımı

1. Dış kaynak kullanımı verimli ve etkin kullanımını sağlamak

5.BOYUT GÖSTERGE YÖNETİMİ

İndikatör Yönetimi

 

Amaç: İndikatör Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

 

1.İndikatör kartlarını doldurulmasını %100 sağlamak

 

2.İndikatör formlarının %100 doldurulmasını sağlamak